לוגו וילה ויטראז׳ עם כיתוב לבן

תקנון אתר - וילה ויטראז׳

כללי
1.1. חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

2.1. אתר www.vitrage-resort.com  (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של כפר הנופש וילה ויטראז’ (להלן: “החברה”). אתר האינטרנט מספק ככל האפשר, מידע אודות בתי המלון של החברה, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש און ליין חופשות ו / או חבילות נופש ב מלונות החברה וכמפורט באתר ולפי תנאי המכירה המופיעים.

3.1. הזמנת חופשות / חבילות הנופש האמורות (להלן: “השירותים”), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה זהה ושקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

2. תנאי שימוש באתר:

1.2. כל המשתמש באתר ו/או כל הרוכש באמצעות האתר שירותים ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: “המשתמש”), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם . בכל מקרה של חוסר בהירות יש לפנות למייל /טלפון :
046950893 או במייל – villa.vitrage@gmail.com

2.2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות בתוכן האתר כל שימוש, כולל בתמונות שמופיעות באתר, תוכן האתר או כל מידע אחר המופיע באתר ,שימוש בכל אחד מתכנים אלה רק באישור ובכתב מהנהלת הרשת , למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה .יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו .

2.3. כל אדם שבבעלותו האישית והחוקית כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה כ.א.ל,, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד ובתנאי שהרוכש מסר את כל פרטי כרטיס האשראי כחוק.

2.4. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם .ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך

2.5.  כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

2.6.  באתר האינטרנט https://www.vitrage-resort.com/ ניתן למצוא קישורים (להלן: “לינקים,”) לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “האתרים המקושרים,”) הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש .על מנת לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב..

2.7. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת .

2.8.  החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת האינטרנט , אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך ששרת האינטרנט האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.במקביל עושה החברה ככל אשר בידה למנוע פעולות אלו .

2.9. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא ,אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

2.10. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

2.11 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה

2.12 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר , תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר קריית שמונה בלבד .

3. פרטי רוכש השירותים

3.1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ולפי חוק (להלן: פרטי הרכישה( .

3.2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.3.  בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר נופשים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה .

3.4. מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

כללי 

**המחירונים מוצגים ללא מע״מ למזמינים מחוץ לישראל / בעלי כתובת IP זרה. תושבי ישראל ובעלי דרכון ישראלי שמזמינים במחירונים אלו יחויבו בתוספת תשלום מע״מ במועד הגעתם למלון כמחויב בחוקבמידה ומופיע סכום מע״מ 0.00 ש״ח באישור ההזמנה, הדבר מעיד על כך שההזמנה בוצעה מכתובת אינטרנט(IP) שאינה ישראלית, המזמין יחוייב בתוספת מע״מ במעמד הצ׳ק-אין.

  1. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.
    החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין .
  2. נהלי ביטול של כפר הנופש:

דמי ביטול ברגע האחרון:

100% מערך ההזמנה כולה.

דמי ביטול כללים:

עונה רגילה

עד 14 ימים טרם מועד ההגעה- ללא חיוב.

החל מ-7 ימים ועד יום ההגעה –חיוב של 50% מערך ההזמנה.

עונת השיא – יולי, אוגוסט וחגים יהודיים

עד 21 ימים טרם מועד ההגעה- ללא חיוב.

החל מ-14 ימים ועד יום ההגעה –חיוב של 50% מערך ההזמנה.

כל ביטול / שינוי בפרטי ובתנאי ההזמנה שבוצעו דרך אתר כפר הנופש וילה ויטראז’ באמצעות הטלפון למרכז ההזמנות:

046950893

ט.ל.ח.

תנאים לשימוש בקודי הנחה:

ניתן להשתמש בקודי הנחה (“קופונים”) להזמנות מלון ששולמו מראש, פרט להזמנות במלונות שאינם משתתפים, אשר הרשימה שלהם תתפרסם עם כל קופון ספציפי.

המלונות המשתתפים יכולים להשתנות בכל עת.

אי אפשר להשתמש בקופונים עם הנחה במטבע מסוים להזמנות אשר התשלום עבורן מתבצע במטבע אחר.

אם ההנחה מבוססת על אחוז (לדוגמה, הנחה של 10%), במקרה של הזמנת חדרים מרובים (כאשר מזמינים שני חדרים או יותר באותה הזמנה) ההנחה חלה רק על מחיר החדר הראשון הכלול בבקשת ההזמנה.

לקבלת הגבלות ספציפיות של השימוש בקופונים, עיין בהודעות הרלוונטיות לגביהם.

ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד לכל הזמנה. תנאים והתניות רגילים חלים על ההזמנה וכל ההזמנות מותנות בזמינות. אי אפשר למכור או להעביר קופונים.

כל המיסים, העמלות, החיובים והתשלומים הנוספים חלים על הזמנות שבוצעו באמצעות קופונים. יש לשלם חיובים אלה עם ביצוע ההזמנה או ישירות במלון, ותשלום חיובים אלה הנו באחריותך. לקופונים יש ערך רק כאשר מממשים אותם בהתאם לתנאים וההתניות של ההצעה. לא ניתן לקבל החזר עבור הקופונים במזומן או בשווה ערך. קופונים לשימוש חד-פעמי ייחשבו למשומשים לגמרי לאחר ביצוע הזמנה העומדת בדרישות, והם לא יוחזרו או יוחלפו ולא יינתן בגינם החזר אם מומשו באופן חלקי. קופונים לשימוש רב-פעמי ייחשבו למשומשים לגמרי בהתאם להגבלות המוגדרות בתנאים ובהתניות של הקופון הספציפי.

אם תאריכי השהות במלון משתנים לאחר השימוש בקופון, הקופון לא יחול על לוח הזמנים החדש של השהות. אין להשתמש בקופונים עבור הזמנות שנרכשו קודם לכן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או לבטל קופונים בכל עת.

איסור על שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה:

כתנאי לשימושך באתר זה, הנך מתחייב שלא תעשה שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקיות או שאינה מורשית לפי תנאים, התניות והודעות אלה.

מחירים:

המחיר של החדרים בכפר הנופש, יהיה כפי שמצוין באתר מעת לעת, למעט במקרים של טעות ברורה. מחירים עשויים להשתנות בכל עת, אבל שינויים אלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר התקבלו. למרות מיטב המאמצים שמשקיעה החברה, חלק ממחירי באתר עשויים להיות מתומחרים באופן שגוי. החברה במפורש שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאות תמחור באתר האינטרנט שלנו/או בהזמנות ממתינות שבוצעו תחת מחיר לא נכון. במקרה כזה, במידה וקיימת זמינות, אנו נציע לך את האפשרות לשמור את ההזמנה הממתינה שלך במחיר הנכון, או שנבטל את ההזמנה ללא קנס ביטול. החברה אינה מחויבת לספק לך חדרים במחיר שגוי (נמוך יותר), גם לאחר שנשלח לך אישור על ההזמנה.

שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לשנות או להפסיק את ההתחייבות למחיר, או להגביל את זמינות ההתחייבות, לכל אדם, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, וללא הודעה מוקדמת או חבות כלפיך. התנאים הנמצאים בתוקף בעת ביצוע ההזמנה קובעים את זכאותך במסגרת ההתחייבות למחיר. אי אכיפה של סעיף כלשהו בתנאים ובהתניות אלה אינה מהווה ויתור על סעיף זה.

כוח עליון:

החברה תהא פטורה מאחריות כלפי משתמשים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בהזמנתם, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מחמת כוח עליון, לעניין זה “כוח עליון” פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של החברה ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה למלא את התחייבויותיהם כלפיך, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של החברה בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) במידה ומספר האורחים אינו מצדיק אספקתו של החדר ו/או שירות אותו רכשו האורחים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת לחברה הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות  אשר נרכש על ידי האורחים במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.

למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאי מילוי התחייבותה ו/ואו לביצוע התחייבותה באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל ואלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון. החברה לא תהא מחויבת להשיב למשתמש את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מטעמה לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

Language

04-6950893